Privacyverklaring

 

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Re-integratiesteun, gevestigd aan Musstraat 10 3136PS Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Re-integratiesteun.nl, gevestigd te Musstraat 10 3136PS Vlaardingen. Telefoon: +31624195020, e-mailadres: www.re-integratiesteun.nl

Dagmara Nitsche-Maksutaj is de Functionaris Gegevensbescherming van Re-integratiesteun Zij is te bereiken via info@re-integratiesteun.nl of 06-24195020

Persoonsgegevens die wij verwerken

Re-integratiesteun verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Re-integratiesteun verkrijgt persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld gegevens die u aan ons verstrekt via de website, app, e-mail, telefoon. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefonnummer

– E-mailadres

– CV

– Uitslagen testen en assessments

– Gegevens betreffende uw dienstverband

– Arbeidsdeskundig rapport

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

– Factuurgegevens

Met welk doel verwerkt Re-integratiesteun deze persoonsgegevens

Re-integratiesteun verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het uitvoeren van onze dienstverlening. Deze dienst bestaat uit re-integratiebegeleiding van een werknemer (het opstellen van rapportages).

– Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening.

–  Het onderhouden van contact.

– Facturering, afhandeling van betalingen en het doen van belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Re-integratiesteun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 1 jaar na afloop van de overeenkomst ten behoefte van eventuele nazorg.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Re-integratiesteun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@re-integratiesteun.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Re-integratiesteun verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Re-integratiesteun blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In het kader van haar dienstverlening kan Re-integratiesteun persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met een potentiële nieuwe werkgever. Re-integratiesteun zal geen gegevens delen voor commerciële of charitatieve doelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@re-integratiesteun.nl.

Een klacht indienen

Re-integratiesteun zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Re-integratiesteun wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring

Re-integratiesteun kan deze privacyverklaring wijzigen. Nieuwe versies zullen altijd gepubliceerd op de website www.re-integratiepunt.nl. Wij raden u daarom aan om regelmatig op wijzigingen te controleren.

Versie 1.1, geldig vanaf 7 maart 2023